Testinnsikt 2024

Velkommen til SOCOs plattform for dypere analyser av tema innen testfaget i Norge!

Årets tema er trender i test. Hvor mye brukes kunstig intelligens (KI) ute i dagens IT prosjekter, og hvor mange er nå i skyen?

365

har svart på undersøkelsen

57

%

er i skyen

30,4

%

bruker kunstig intelligens i arbeidshverdagen

Kunstig intelligens er på full fart inn

Hypotese: Testing og bruk av kunstig intelligens blir mer og mer relevant

Se mer


Som man kan se fra grafen over viser undersøkelsen at det er 18 % som allerede jobber med en løsning som inneholder kunstig intelligens. Det er også en god andel som har planer om å innføre kunstig intelligens i løsningen. Hvis alle disse innfører kunstig intelligens, så er vi oppe i at 30% har løsninger med kunstig intelligens.

Grafen over gir et bilde av hvor mange som bruker kunstig intelligens i sin arbeidshverdag. Totalt er det nesten 1/3 som nå benytter kunstig intelligens, og også en god del som planlegger å ta det i bruk. Rett under 50% sier at de ikke bruker det og heller ikke har planer om det. Alt i alt ser man at det fremdeles er mange som ikke benytter kunstig intelligens, men det er også en god andel som har begynt å bruke det.

Se mindre

Har alle kommet seg over til skyen?

Hypotese: De fleste er i gang eller har planer om å flytte til sky

Se mer


Hypotesen stemmer. 56,7% svarer at de allerede er over i skyen, 18,6% sier at de holder på å flytte, og 5,2% planlegger å flytte. Totalt 80,5% av de spurte er altså enten over i skyen eller har tenkt seg dit.

Se mindre

Har utviklere større kjennskap til kunstig intelligens enn testere?

Hypotese: Utviklere sitter gjerne tettere på teknologien sammenlignet med testere. Derfor skulle man tro at de har større kjennskap til ny teknologi som kunstig intelligens (KI), men stemmer dette?

Se mer


Hypotesen stemte delvis. Vi har sett på to områder. For det første, hvor mange KI-verktøy man kjenner til, og for det andre om man bruker KI i sitt daglige arbeid. Hypotesen stemmer dersom man sammenligner utviklere mot funksjonelle testere og testledere, men ikke nødvendigvis om man sammenligner mot tekniske testere.

Når det gjelder kjennskap til KI-verktøy, så ser vi at de tekniske testerne som har svart på undersøkelsen kjenner til 2,3 verktøy i snitt, mens utviklere kjenner til 2,1. Funksjonelle testere og testledere 1,5 verktøy. Tekniske testere og utviklere ligger altså ganske likt, men høyere enn funksjonelle testere og testledere.

Når det gjelder bruken av KI-verktøy i arbeidshverdagen så svarte 56,8% av de spurte utviklerne ja. Blant de tekniske testerne var det 40,0%. Dette er et godt stykke over de funksjonelle testerne hvor bare 19,6% benytter seg av KI-verktøy, og 14,0% av testlederne.

Fra grafen kan man også se at hele 50% av prosjektlederne planlegger å bruke KI i arbeidshverdagen. Kanskje ikke så overraskende at prosjektlederne er de med de største planene.

Totalt sett er kjennskapen og bruken av KI-verktøy høyere blant utviklere, spesielt sammenlignet mot testledere og funksjonelle testere. Tekniske testere på den andre siden kan ramse opp like mange verktøy som utviklere, men benytter det ikke i like stor grad i arbeidshverdagen som utviklere.

Se mindre

Hvilke verktøy med kunstig intelligens benyttes til test?

Hypotese: Det er få som benytter kunstig intelligens til testarbeidet

Se mer


Grafen over viser at det er ca 1/4 som har tatt i bruk verktøy med kunstig intelligens i testarbeidet. Dette er flere enn forventet, og vi kan si at hypotesen om at få benytter kunstig intelligens i testarbeidet er avkreftet.

I grafen til høyre kan man se hvilke verktøy som blir brukt. ChatGPT er sterkt representert, noe som kanskje ikke kommer som en stor overraskelse. Det er også en god del som benytter GitHub Copilot, men ut over dette så virker det å være lite bruk av andre verktøy med KI. Microsoft Copilot (tidligere Bing chat) ble lansert etter gjennomførelsen av denne undersøkelsen. Vi kan derfor anta at det i realiteten nå er noen flere som benytter kunstig intelligens i testarbeidet.

Se mindre

Kommer kunstlig intelligens til å ta over jobben din?

Se mer


Av de 365 som svarte på årets undersøkelse så var det kun 3% som gav uttrykk for at de var litt eller veldig begymret for at KI kom til å ta over jobben deres. Snittet av alle svarene lå på lite bekymret. Dette viser at folk i IT Norge generelt ikke er bekymret for at kunstig intelligens skal ta over jobbene, uavhengig av rolle og kompetanse. Så ingen grunn til å være bekymret for at vi blir arbeidsledige med det første.

Se mindre

Ligger det offentlige lenger bak?

Hypotese: Den private sektoren benytter mer kunstig intelligens og skyteknologi enn den offentlige

Se mer


I grafen til høyre ser man i hvilken grad de ulike sektorene benytter KI i løsningene sine. Den private sektoren ligger lengst fremme med å ta i bruk KI i løsningene, og her er det 21,7% som oppgir at løsningen inneholder noe KI. Offentlig sektor er de som i minst grad bruker kunstig intelligens i løsningene sine, men de ligger ikke langt bak.

I grafen til venstre ser man en oversikt over hvor stor grad folk i de ulike sektorene benytter kunstig intelligens i sin arbeidshverdag. Også her er den private sektoren klart lengst fremme, og det kan tenkes at grunnen til dette er at de har fått større frihet til å ta dette i bruk enn de andre sektorene. Finans og offentlig sektor virker å være ganske like på dette området. Det som skiller dem er at finans sektoren i noe større grad allerede har begynt å bruke kunstig intelligens, mens offentlig sektor ligger litt bak her, men har til gjengjeld litt større planer om å ta det i bruk. Tar man summen av andelen som svarer “Ja” og “Planlegger å bruke det” så ender begge sektorer på rundt 45%.

Man kan tenke på det offentlige som både byråkratisk og strengt i forhold til sikkerhetsregimer. En hypotese har vært at vi kan se tydelig forskjell mellom sektorene i forhold til hvor langt de har kommet i skyreisen, men så feil kunne vi altså ta.
Som grafen til høyre viser så er finans den som har kommet lengst i skyreisen, hvor hele 89% er, eller holder på å flytte ut i skyen. Det offentlige ligger lengst bak med 75% som enten er, eller holder på å flytte ut i skyen. Forskjellen er mye mindre enn vi ville antatt.

Se mindre

Teknisk kompetanse er etterspurt

Hypotese: Sky og kunstig intelligens øker behovet for teknisk kompetanse

Se mer


Tallene viser at behovet for teknisk kompetanse er stort. 66,3% av de spurte sier økt teknisk kompetanse vil hjelpe dem i hverdagen. Det er markant mer enn for noen av de andre punktene. Når vi kun ser på testledere, funksjonelle testere og tekniske testere sier hele 4 av 5 at økt teknisk kompetanse kan hjelpe dem i hverdagen.

Det var ingen markante forskjeller mellom svarene fra prosjekter som er i skyen/bruker kunstig intelligens og de som ikke gjør dette.

 

De som skiller seg mest ut er prosjekter som produksjonssetter kode kvartalsvis eller sjeldnere. Her er det bare litt over halvparten av respondentene som mener økt teknisk kompetanse vil hjelpe dem i hverdagen.

Se mindre

Hvordan oppleves testing i skyen?

Hypotese: Det er lettere å teste i skyen.

Skyleverandørene tilbyr en rekke verktøy for å teste skyløsninger. Med en lokal løsning må man sette opp mye mer selv. Gjør dette at det blir lettere å teste i sky eller er det andre ulemper med sky som gjør at testingen fremdeles er like vanskelig som før?

Se mer


Hypotesen ikke stemmer helt. De fleste rapporterer (62,5%) at de ikke opplever noen forskjell på testing i sky. Det er en gruppe på 21,5% som opplever at testing i skyen er lettere. Dette kan være de som ikke hadde gode prosesser og kontroll på infrastrukturen tidligere, men har fått det med overgang til sky. For 16% av de som svarte på undersøkelsen er testing i sky vanskeligere.

Grafen over viser hvordan ulike roller har svart på hvordan de har opplevd testing i skyen. Vi ser at det jevnt over er en liten overvekt av de som mener testingen er lettere i skyen i forhold til de som mener det er vanskeligere. Det kan virke som at testlederne er de som har sett den største forskjellen ved overgang til sky, i og med at de har en lavere andel som har svart “Ingen forskjell”. For tekniske testere er det klart flere som mener testing i skyen er lettere sammenlignet med de som mener det er vanskeligere.

Se mindre

Skyen byr på andre utfordringer

Hypotese: Prosjekter som bruker sky og kunstig intelligens har andre utfordringer med test enn mer tradisjonelle prosjekter

Se mer


Vi spurte om hva som er de tre største utfordringene til prosjektene. Dataene viser at på tross av ulik teknologi så er utfordringene med test ganske like. De tre største utfordringene er testdata, tid og ressurser og testautomatisering.

Prosjekter som ikke er i skyen sliter mer med testautomatisering, dette kan være knyttet til at de også har litt større utfordringer med tid og ressurser.

Skyprosjekter har mer utfordringer knyttet til testdata og bekymringer rundt datavern og sikkerhet.

Prosjekter med kunstig intelligens er stort sett alltid skyprosjekter og det er ikke store forskjeller mellom de og skyprosjekter uten kunstig intelligens.

 

 

 

 

Se mindre

Sikkerhet i fokus

Hypotese: Sikkerhet er i større fokus i skyen.

Se mer


Grafen ovenfor viser de ulike sikkerhetstiltakene som respondentene meldte inn at de hadde. Som man kan se fra grafen fordeler svarene seg svært likt for de som er i skyen og de som ikke er i skyen. Hypotesen stemmer ikke, det er ingen tydelige tegn på at sikkerhet er i større fokus i skyen. Fra grafen ser man at de (heldigvis) færreste ikke har noen sikkerhetstiltak, og over halvparten bruker risikovurdering. Rundt 20% bruker sjekklister (som OWASP top 10), mens over 1/3 har automatisk sårbarhetsskanning og/eller en egen sikkerhetsansvarlig i teamet.

Se mindre

Fordeling av besvarelser

Under følger to grafer som viser hvordan besvarelsene er fordelt på ulike roller og sektorer.

Se mer


Blant de som har svart på undersøkelsen så har ca 1/3 rollen som testleder. Legger vi til funksjonelle og tekniske testere ser vi at det totalt er rundt 2/3 av de som har svart som jobber direkte med test. I den resterende tredjedelen er det utviklere som er sterkest representert.

Annet seksjonen inneholder blant annet fagledere, produkteiere, driftspersonell og testdataansvarlige.

Vi kan se at det er en relativt jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor, og finanssektoren er også godt representert. Vi har dessverre ganske begrenset med data fra helsesektoren, kun 16 besvarelser. På bakgrunn av dette har vil valgt å ikke ta med data fra helsesektoren i de tilfellene der vi har gjort sammenligninger mellom sektorene.

Se mindre

66,3

%

mener økt teknisk kompetanse vil hjelpe dem i arbeidshverdagen

3

%

kjenner ikke til noen KI-verktøy

37

%

har sikkerhetsansvarlig i teamet